Regulamin zakupów

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Spiżarnia Zdrowia

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Green Living Sp. z o.o. Warszawa, ul. Składkowskiego 4 , NIP: 5223011960, tel. +48.881659000, adres email: sklep.internetowy@spizarniazdrowia.com.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych należy zamawiać w ilościach zawartych w opakowaniach zbiorczych. Zamówienie złożone na ilość mniejszą - nawet jeśli zostanie zaakceptowane przez system - może nie zostać zrealizowane przez Sklep.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Operatorem płatności kartami płatniczymi jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku gdyby płatność za zamówienie nie została dokonana w ciągu 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sklep.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin wysyłki liczony od daty pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Termin wysyłki zawsze liczony jest w dniach roboczych. Termin "24 godziny" oznacza kolejny dzień roboczy, "48 godzin" oznacza 2 dni robocze, "3 dni" oznacza 3 dni robocze itd. od dnia określonego w pkt. 2 lub 3 powyżej.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w pierwszej kolejności przesłać do Sklepu email z opisem i zdjęciem powodu reklamacji oraz - dopiero na żądanie sklepu - odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Sprzedawca zastrzega, że kluczowym do oceny zasadności reklamacji jest opis produktu (który zawiera kluczowe informacje na jego temat) a nie jego zdjęcie. Producenci produktów czasem zmieniają wygląd opakowań produktów spożywczych pozostawiając zawartość i skład bez zmian. Rozbieżność pomiędzy zdjęciem a faktycznym wyglądem produktu będzie potraktowane przez Sprzedawcę jako uzasadniony powód zwrotu produktu przez Konsumenta za zwrotem zapłaconej ceny, ale Sprzedawca nie może się zobowiązać do wymiany produktu na identyczny ze zdjęciem (zwłaszcza gdy producent produktu zmienił jego opakowania).

6. Wybór przewoźnika, który dostarczy przesyłkę należy do Klienta. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest usługa transportowa wybranego przewoźnika (w tym uszkodzenie lub zniszczenie paczki) wówczas reklamacja będzie rozpatrzona z uwzględnieniem konsekwencji zapisów powszechnie dostępnych regulaminów świadczenia usług przewozowych danego przewoźnika.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;
  6.  produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

§7

Kary umowne

1. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez klienta - w przypadku niedochowania przez klienta będącego Konsumentam obowiązku określonego w art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) klient zapłaci Właścicielowi Sklepu karę umowną w wysokości dwukrotności kosztów wysyłki odzwierciedlającą w przybliżeniu koszty wysyłki i powrotu przesyłki. Kara powinna zostać uiszczona w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w art. 27 ww. Ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez klienta - w przypadku w przypadku klienta nie będącego Konsumentem - klient zapłaci Właścicielowi Sklepu karę umowną w wysokości dwukrotności kosztów wysyłki odzwierciedlającą w przybliżeniu koszty wysyłki i powrotu przesyłki. Kara powinna zostać uiszczona w terminie 7 dni od daty powrotu paczki do Właściciela Sklepu.

3. Opłacenie kary należnej wg pkt. 1 lub pkt. 2 powyżej nie ogranicza prawa Właściciela Sklepu do dochodzenia odszkodowania o ile straty Właściciela Sklepu przewyższają wartość kar umownych.

 

§8

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl